Husmandsstedet

Over bækken 1e, 5792 Årslev

Tlf. 5193 2741

Husmandsstedet

Velkommen til Husmandsstedet

Husmandsstedet er et aktivitetshus, der er indrettet i en tidligere landejendom beliggende centralt i Sdr. Nærå. Huset har været brugt som aktivitetshus siden 1987,  og danner nogle fantastiske rammer til hygge, formidling og nærvær og frem for alt fællesskab

Her kan man komme og lave de aktiviteter man har lyst til. Idéen er at huset stiller rammerne til rådighed, brugerne organiserer selv aktiviteterne.

Det er et brugerstyret hus – en brugerstyret forening med en brugervalgt bestyrelse. Denne bestyrelse vælges hvert år i marts på generalforsamlingen, hvor alle medlemmer kan møde op og blive hørt. 

Husmandsstedet er en selvejende institution, som modtager et årligt tilskud fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Bevillingen administreres af bestyrelsen og bruges primært til at dække lønudgifter. Drift af huset herunder vedligeholdelse, alle nyanskaffelser og udgiftskrævende arrangementer dækkes via midler, som huset selv skaffer. Brugerne betaler selv for de materialer de bruger og da vi desværre ikke har råd til ret meget rengøringshjælp, opfordrer vi husets brugere til selv at efterlade rummene rengjorte.

Medlemskab koster 250kr. årligt pr. husstand. Huset rummer også en fritidsklub for børn fra 4. klasse. Om betaling for børn se venligst her

Husmandsstedet et dynamisk og levende fritidstilbud i lokalområdet. Et tilbud der er helt afhængig af medlemmernes initiativer og arbejdskraft. Frivillighed er det bærende princip i huset. Hertil kommer gensidig respekt og tolerance som naturlige forudsætninger.

Husmandsstedet er også dit sted.

Tag et inspirerende kig rundt på vores hjemmeside. Skulle du falde over evt. spørgsmål eller har du nogle gode ideer, hører vi naturligvis meget gerne fra dig.

Endnu en gang hjertelig velkommen til!

Kh Husmandsstedet

Daglig leder

Majbritt Tornhøj

Mit navn er Majbritt Tornhøj, og jeg er den nye leder af Husmandsstedet.

For dem der ikke kender mig, har jeg arbejdet de seneste 6 år som skolepædagog på Bøgehøjskolen så derved har jeg kendskab til mange af børnene fra området og dem som jeg ikke kender fra Bøgehøjskolen, vil jeg glæde mig til at lære at kende.

Jeg er en energisk kreativ pædagog med masser af humor og godt humør, jeg er rummelig omsorgsfuld og lyttende. 

Min mand og jeg har boet i Årslev siden 1995, hvor vi har fået 2 drenge, som begge har benyttet klubtilbuddet på Husmandsstedet.

For mig har Husmandsstedet altid været et fantastik tilbud for vores område, både i forhold til klubtilbuddet samt for de mange kulturelle tilbud der tilbydes og ikke mindst muligheden for at kunne leje huset til private arrangementer, disse initiativer vil jeg gerne bygge videre på.

Jeg glæder mig til, at møde alle jer, der allerede har jeres gang i huset, samt alle nye der kommer til, og jeg vil se frem til at hilse på jer.

Husk at der som altid vil være kaffe på kanden.

Ansatte

 

Der er ansat 3 medarbejdere i Fritidsklubben. 

Udover det er vi heldige at være et hus med mulighed for og rammer til forskellige folk i praktik eller jobtilbud samt frivillige, der giver en hånd med. Hvert år har vi 1-2 volontører fra forskellige lande i Europa, som også laver aktiviteter med børnene og hjælper til med det praktiske til arrangementer og aktiviteter.

Hvis der er mange børn tilmeldt eftermiddagsordningen, kan der i perioder være råd til at ansætte yderligere en timelønnet medarbejder.

Derudover har vi Heidi på kontoret. Rengøringen klares at Heidi, Eilis og Tina.

Per.

Jeg hedder Per Rasmussen
og bor i Årslev sammen med min Kæreste Marianne Verronica. 
Jeg glæder mig meget til at starte på Husmandsstedet i april. 

Via mine uddannelser i bl.a Naturterapi, Trivsel og Udeliv, ønsker jeg at skabe muligheder for bål og forskellige udeaktiviteter, som en del af hyggen til børnene, der kommer om eftermiddagen.

Jeg holder meget af at lave mad ude og inde. Glæder mig til at kunne inspirere børnene til at være med her også

Jeg ser frem til et kommende samarbejde, og mødes med alle jer, der kommer til Husmandsstedet.
Vi ses

 

Carine.
Jeg hedder Carine Christensen, jeg har arbejdet på Husmandsstedet siden 2020. Det er fantastisk at være en del af dette vidunderlige fællesskab, hvor jeg har haft mulighed for at udfolde min passion for kreativitet og samarbejde.

Med min baggrund som pædagogisk assistent fra Norge bringer jeg en særlig tilgang til vores klubmiljø, hvor jeg sætter en ære i at skabe et inspirerende rum for børnene i huset. Jeg elsker at se folks øjne lyse op, når de dykker ned i deres kreative projekter og finder glæde og fordybelse i processen.

At være en del af Husmandsstedet handler ikke kun om at være ansat, det handler om at være en del af et varmt og støttende fællesskab. Jeg sætter en ære i at værne om vores fællesskabsånd og er altid her for at lytte, inspirere og støtte børnene og de besøgende på deres kreative rejser.

Majbritt Tornhøj

Daglig leder

Per Rasmussen

Medarbejder

Carine Christensen

Pædagogisk assistent

Heidi Rasmussen

Kontor – Rengøring

Bestyrelse

Bestyrelsen vælges hvert år i februar/marts på generalforsamlingen, hvor alle medlemmer kan møde op og blive hørt. Husmandsstedet er organiseret som en selvejende institution, der drives af en forening. Kommunen støtter huset med en bevilling, som administreres af bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer er alle ildsjæle, som brænder for Husmandsstedet med hver sine baggrunde og interesseområder for stedet. Det skaber dynamik og inspiration med stor respekt for den gamle sjæl i huset.

Tage Gissel

Formand

Bent Bjerring

Næstformand

Stig Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Bjarne Buhelt

Bestyrelsesmedlem

Aster Schepel

Bestyrelsensmedlem

Gyntha Agger

1. suppleant

Thommas Engelbrechtsen

2. suppleant

Volontører

I år har vi 1 volontører. Det er Lene fra Tyskland.

Volontørerne arbejder i en periode på 10 måneder som frivillige på Husmandsstedet . De bor hos værtsfamilier i byen.

Værtsfamilie

Husmandsstedet modtager  2 Volontører om året, som hver især beriger huset med deres personlighed og mange kompentencer.
Volontørerne arbejder gratis, og bor hvor det er muligt.

Har du lyst til at have et ungt menneske fra anden kultur boende i en periode på 3 – 9 måneder, hører vi meget gerne fra dig. Du tilbyder kost og logi. Lommepenge og transportudgifter dækkes af ICYE.

Nærmere beskrivelse kan fås hos Majbritt – husets daglige leder.
Volontørerne kommer til Danmark for at lære sprog og kultur til videre uddannelse.

Vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution Husmandsstedet

§ 1 Navn og hjemsted

Den selvejende institution Husmandsstedet
Over Bækken 1 E
Sdr. Nærå
5792 Årslev

§ 2 Brugere

Stk. 1 Husmandsstedet er først og fremmest for de 10–14-årige, deres forældre og øvrige borgere i kommunen.

Stk. 2 Husmandsstedet har på årsbasis åbent det antal timer, der svarer til en fuldtids ansats arbejdstid. Åbningstiden skal ligge således, at de 10–14-åriges behov for fritidsaktiviteter tilgodeses

§ 3 Formål

Husmandsstedets formål er:

At forbedre og udvikle lokalsamfundets faciliteter med hensyn til social og kulturel udfoldelse og at skabe et fristed primært for kommunens borgere,

– hvor de kan udøve aktiviteter ud fra egne ønsker og interesser
– hvor den kreative udfoldelse berører og virker ind på borgernes hele tilværelse gennem konkrete oplevelser og resultater, og
– hvor generationerne i samarbejde deler et fælles ansvar for aktivitetsudfoldelserne og for stedet

§ 4 Ledelse

Stk. 1 Husmandsstedets overordnede ledelse og drift varetages af en bestyrelse i henhold til overenskomst med Fåborg-Midtfyn kommunalbestyrelse.

Stk. 2 Husmandsstedets daglige ledelse og drift varetages af en eller flere personer ansat gennem overenskomst med bestyrelsen.
Stk. 3 Der oprettes brugerudvalg efter behov. En repræsentant for disse udvalg har mulighed for at deltage i bestyrelsesmøder.

§ 5 Bestyrelsen

Husmandsstedets bestyrelse består af 5 medlemmer, der skal være myndige, valgt blandt kommunens borgere.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges i en periode af 2 år. I lige år stilles 2 medlemmer på valg, i ulige år 3 medlemmer.

Første gang, der sker valg, vælges de, der skal på valg næste gang, ved lodtrækning.

Bestyrelsen tiltrædes af 2 personer, valgt af og blandt de ikke myndige brugere, for 1 år ad gangen. Disse 2 har stemmeret i bestyrelsen. I fald der ikke vælges bestyrelsesmedlemmer blandt de ikke-myndige, skal bestyrelsen tilstræbe, at disse brugere inddrages i Husmandsstedets beslutningsprocesser.

§ 6 Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer samt fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden leder møderne og drager omsorg for, at beslutningerne gennemføres.

Der udarbejdes referat af samtlige bestyrelsesmøder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af de valgte medlemmer er til stede. Beslutninger vedtages ved flertalsafgørelse. Der kan kun tages beslutning i sager, der er optaget på dagsordenen.

§7 Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen påser, at Husmandsstedets administrative og økonomiske anliggender varetages i henhold til formålsparagraffen, samt i henhold til overenskomsten med Fåborg-Midtfyn Kommune og det af kommunen godkendte årsbudget.

Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over Husmandsstedets daglige drift og virke, kan kun ske med godkendelse af både bestyrelse og Årslev Kommune.

§ 8 Økonomi

Stk. 1 Fåborg-Midtfyn Kommune yder driftstilskud til Husmandsstedet i henhold til det af kommunalbestyrelsen godkendte budget.

Stk. 2 Driftstilskuddet fra Plan og Kultur udbetales halvårlig forud. Driftstilskuddet fra Opvækst og Læring der vedrører Fritidsklubben/SFO2 udbetales månedsvis forud på baggrund af det aktuelle børnetal. Driftstilskuddene udbetales af Fåborg-Midtfyn Kommune.
Forskudsbeløbet udbetales på grundlag af budgettet og eventuel finansieringsplan.

Stk. 3 Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 4 Til revision af regnskabet skal enten anvendes Kommunernes Revisionsafdeling eller et af kommunalbestyrelsen godkendt revisionsfirma.

Stk. 5 Budget og regnskab indsendes til Fåborg-Midtfyn Kommune. Regnskabet vedlægges en redegørelse for afholdte aktiviteter i regnskabsåret.

§ 9 Vedtægtsændring

Godkendelse af vedtægtsændringer finder sted på generalforsamlingen samt efterfølgende af kommunal-bestyrelsen.

Vedtægtsændring skal godkendes af generalforsamlingen med et flertal af de fremmødte.

Den er først gyldig, når kommunalbestyrelsen har godkendt ændringen.

Forslag til vedtægtsændring skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen, hvorefter forslaget offentliggøres i huset.

§ 10 Ordinær generalforsamling

Aktivitetshuset Husmandsstedet afholder hvert år inden udgangen af 1. kvartal ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er Husmandsstedets øverste myndighed.
Generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget

5. Fastsættelse af kontingent

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

8. Eventuelt

Stemmeberettigede er alle, der er myndige, og som er brugere af huset, og som er i besiddelse af gyldigt medlemskort.

Generalforsamlingen indkaldes gennem opslag i huset, på hjemmesiden og ved annoncering i en lokalavis mindst 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen, hvorefter forslaget offentliggøres i huset.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen eller 20 brugere ønsker dette. Krav om ekstraordinær generalforsamling skal fremsættes overfor bestyrelsen med skriftlig angivelse af dagsorden. Bestyrelsen skal indkalde til den ekstraordinære generalforsamling med mindst 14 dages varsel til afholdelse senest 3 uger efter krav herom er fremsat.

§ 12 Ophør

Ved opløsning af den selvejende institution Husmandsstedet tilfalder aktivitetshusets formue, herunder inventar til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Således vedtaget på Husmandsstedets generalforsamling
D. 14.09.2021

For Husmandsstedets bestyrelse:

Fødevarestyrelsens Smiley

Link til Fødevarestyrelsens smiley ordning: Se her

Kontakt information

Over Bækken 1E
5792 Årslev

Telefon 51 93 27 41

Husets telefontid:
Mandag til torsdag. Bedst imellem kl. 12-14

Eller send os en mail: huset@husmandsstedet.dk

Arrangementer

15. sep
15 sep 24
20. sep
08. nov
15. nov
15 nov 24
13. dec

Tilmeld dig nyheder fra Husmandsstedet.
Der er mulighed for at få en mail når vi har nye musik arrangementer.

Orientering

20 jun
20 jun 24